ALGEMENE FACTUURVOORWAARDEN

Toepassing

 

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk anders luidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de co-contractant, hierna genoemd klant. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contractanten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

 

Studies, offertes en overeenkomsten

 

 1. Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend en blijven 1 maand geldig. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt door de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen. In afwijking van art. 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen.

 

 1. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de aannemer behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.

 

Uitvoering van de werken

 

 1. De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de aannemer en zonder dat een vergoeding verschuldigd is, wanneer de klant hiervan binnen de 14 dagen na het voorval wordt verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelden of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd van € 50,00 per dag voor gederfde winst.  De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

 

 1. De goederen worden op risico van de aannemer tot op de werf gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.

 

 1. Na plaatsing van de goederen gaat het risico over op de klant.

 

 1. De werf dient door de klant normaal toegankelijk gemaakt te worden en afgewerkt te worden om de normale uitvoering van de werken op een veilige manier mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.

 

 1. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek, of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.

 

Oplevering, onderhoud, waarborg en aansprakelijkheid

 

 1. Tenzij anders luidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de plaatsing geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de aannemer, de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijk gesteld met de enige en definitieve oplevering.

 

 1. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

 

 1. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing of de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de aannemer, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.

 

 1. Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking worden meegedeeld op straffe van verval. Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd.

 

Sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen

 

 1. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf verhoogd met een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs. In ieder geval is een minimum vergoeding verschuldigd van 10% van de overeengekomen prijs. De aannemer behoudt zich het recht voor de uitvoering van de aanneming na te streven en een voorschot te vorderen van 10% op de nog niet uitgevoerde werken.

 

 1. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de aannemer zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door de aannemer. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de aannemer door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de klant deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan de aannemer het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren. In dat geval is de vergoeding verschuldigd zoals bepaald in artikel 13.

 

 1. Onze facturen zijn betaalbaar te Kortrijk, netto, zonder korting, zelfs zo deze per wissel vastgesteld worden. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd met een rente van 12% per jaar vanaf deze vervaldag. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12% met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 2.500,00 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Eén wanbetaling maakt alle andere schulden onmiddellijk opeisbaar.

 

Tenzij anders vermeldt zijn onze facturen betaalbaar binnen de 21 dagen na factuurdatum zoals aangegeven op de factuur.

 

Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer ze niet binnen de acht dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven wordt betwist.

 

Eigendomsvoorbehoud

 

 1. De goederen blijven eigendom van de verkoper-aannemer tot de volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven tot vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

 

Bevoegdheid

 

 1. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld voor de rechtbank van de woonplaats van de klant of van de plaats waar de verbintenissen zijn ontstaan of waar ze worden uitgevoerd.

 

 1. Voor alle betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Kortrijk bevoegd, zelfs in geval van veelheid van verweerders, incidentele vordering, oproeping in vrijwaring en uitgifte van wissels, behoudens anders uitdrukkelijke aanvaarde bepalingen. Bij geschillen met personen of rechtspersonen van vreemde nationaliteit, wordt de bevoegdheid van het Belgisch gerecht en de toepasselijkheid van de Belgische wetgeving aangenomen.

 

 1. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

Heeft u vragen omtrent uw plannen?
Wenst u een gratis offerte voor uw project?

Contacteer vrijblijvend

of bel op +32 477 49 80 86